SeaMonkey instalować

 1. Programowe dataje sćahnyć
  1. Kompletne zeserbšćene archiwy
  2. Wot wersije 1.0 stejetej nimo rěčneho pakćika za serbski SeaMonkey tež archiwowej wersiji za Windows a Linuks k dispoziciji. Lěpšina tajkich programowych archiwow je, zo trjebaće jenož archiwu sćahnyć a programowe dataje wubalić a maće hnydom dospołnje zeserbšćeny SeaMonkey za waše dźěło. Njetrjebaće rěčny pakćik přidatnje sćahnyć a instalować. Ale wězo budźe rěčny pakćik tež w přichodźe.

   • Wubalenje archiwa zip za Windows

   Zip dataju za Windows móžeće z kóždymžkuli pakowanski program wubalić, na př. z WinZip, UltimateZip atd.

   • Wubalenje archiwa tar.bz2 za Linuks

   W Linuksu wubaleće dataju tar.bz2 takle: Dźiće do konsole abo do X-terminala, přeńdźće do zapisa, hdźež chceće SeaMonkey instalować a zapodajće naslědne přikazy:

   tar -xvjf [městno dataje tar.bz2] seamonkey-2.0.10.hsb.linux-i686.tar.bz2
   .
   Kedźbu: Jeli chceće SeaMonkey do systemoweho zapisa z Linuksa instalować, tuž nic do wašeho zapisa Home, trjebaće prawa jako "root"!

  3. Z rěčnym pakćikom dźěłać
  4. Jeli chceće z rěčnym pakćikom dźěłać, dyrbiće dwě sćehnjeni přewjesć. Jedne sćehnjenje za programowe dataje jendźelskeje abo druhorěčneje wersije SeaMonkey a druhe za serbski rěčny pakćik. Jendźelska programowa wersija SeaMonkey 2.0.10 namakaće na sćehnjenskej stronje SeaMonkey. Zo byšće ju zeserbšćił, trjebaće serbskorěčny pakćik.

 2. Kak serbski rěčny pakćik za SeaMonkey instalować?
 3. Po tym zo sće programowe dataje SeaMonkey (kaž w předchadnym wotrězku wopisane) instalował, móžeće nětko serbski rěčny pakćik instalować. Startujće za to SeaMonkey (hišće originalnu jendźelsku wersiju) a dźiće na File - Open File... W dialogowym woknje, kotrež so nětko wočinja, nastajće rjadowak, do kotrehož sće rěčny pakćik seamonkey-2.0.10.hsb.langpack.xpi sćahnył, wubjerće tutu dataju a wočińće ju z kliknjenjom na tłóčatko Open. Potom so naslědna zdźělenka zjewi:

  Potom klikńće na tłóčatko Install (z Cancel móžeće přetorhnyć) a potom tute wokno přińdźe:

  Potom so naslědna zdźělenka jewi:

  Tu dyrbiće rozsudźić, hač chceće rěčny pakćik do programoweho rjadowaka abo do profila składować. Ja doporučam instalaciju do programoweho rjadowaka, hewak dyrbiće rěčny pakćik kóždy raz znowa instalować, hdyž nowy profil załožeće.

  Klikńće na Ok, zo byšće do programoweho rjadowaka instalował abo na Cancel, zo byšće do profila instalował. Potom so naslědna zdźělenka jewi:

  Startujće tuž SeaMonkey znowa a wubjerće Hornjoserbšćinu z poskitka Edit (Wobdźěłać) --> Preferences (Nastajenja) --> Appearance (Napohlad) --> Languages/Content (Rěče/Wobsah).